1. Kwaliteitsindicatoren

In het Mariaziekenhuis wordt de kwaliteit gemeten met indicatoren. Een indicator meet een welbepaald onderdeel van de kwaliteit en drukt dit uit in een cijfer. Vervolgens bepalen we of er stappen ondernomen moeten worden die tot kwaliteitsverbetering leiden.

We nemen deel aan kwaliteitsinitiatieven die extern opgestart zijn. Zo volgt het Mariaziekenhuis kwaliteitsindicatoren op van de Federale Raad Voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit, het Vlaams Ziekenhuisnetwerk en het Vlaams Indicatoren Project (VIP²). Door deel te nemen aan deze initiatieven kunnen we onze kwaliteitsresultaten vergelijken met andere Vlaamse ziekenhuizen.

Vlaams indicatorenproject (VIP²)

Wij participeren vrijwillig en volledig aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²). Dit is een project waarbij de ziekenhuissector (de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel Zorgnet en ICURO) samen met de Vlaamse Overheid stappen onderneemt om de kwaliteit te meten en transparant te maken.

Resultaten die actueel bekend zijn, worden op de website van het Vlaams Indicatoren Project kenbaar gemaakt: www.zorgkwaliteit.be

Resultaten

 • Patiëntenervaringen
  • Websitebeoordeling
   Staat er op de website van het Mariaziekenhuis patiëntgerichte informatie die relevent en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten?
  • Patiëntenbevraging
   Hoe tevreden zijn patiënten over de zorgen die verleend worden in het Mariaziekenhuis? In welke mate zouden patiënten het Mariaziekenhuis aanbevelen en welk cijfer geeft men aan het Mariaziekenhuis?
    
 • Ziekenhuisbrede indicatoren
  • Checklijst Veilige heelkunde
   Hoeveel procent van de uit te voeren controles worden uitgevoerd voor, tijdens en na een chirurgische ingreep?
  • Handhygiëne
   Hoeveel procent van de zorgverleners in het Mariaziekenhuis voldoet aan de basisvereisten voor een goede handhygiëne?
  • Volledigheid geneesmiddelenvoorschrif
   Hoeveel procent van de geneesmiddelenvoorschriften in het Mariaziekenhuis is volledig en bevat alle informatie die nodig is om een correcte aflevering en toediening mogelijk te maken?
  • Patiëntidentificatie
   Hoeveel procent van de patiënten in het Mariaziekenhuis draagt een identificatiebandje met alle vereiste en correcte gegevens er op?
    
 • Domeinspecifieke indicatoren
  • Borstkanker
   Kwaliteitsindicatoren i.v.m. de diagnose, behandeling en overleving bij borstkanker worden in kaart gebracht.
  • Rectumkanker
   Kwaliteitsindicatoren over de overleving bij patiënten met rectumkanker en patiënten met rectumkanker die een chirurgische ingreep hebben ondergaan.

Vlaams indicatorenproject Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ)

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening, psychosociale revalidatiecentra en centra ambulante revalidatie kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor verwijzers, voor de overheid, voor het brede publiek en voor de patiënt.

 • De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren ze goed, op welke minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
 • Zowel voor de overheid als voor de patiënt /cliënt/burger/zorgverleners/… zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.

Vlaamse Patiënten Peiling GGZ - 2017

Het Mariaziekenhuis ging voor 2017 het engagement aan om deel te nemen aan de Vlaamse Patiënten Peiling GGZ. Dit is een patiënttevredenheidsmeting ontworpen door het Vlaams Patiënten Platform gericht op patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg. De resultaten reflecteren hoe tevreden patiënten zijn over verschillende aspecten van de zorgverlening en van de dienstverlening die ze hebben ervaren. Transparantie vinden we erg belangrijk, hieronder kan u de resultaten van het Mariaziekenhuis bekijken.

Hoeveel procent van de patiënten gaf 9/10 of 10/10 aan onze PAAZ voor de bevraagde opname? De patiënten kunnen een score van 0/10 tot 10/10 aanduiden.

Hoeveel procent van de patiënten zou onze PAAZ 'zeker wel' aanbevelen bij familie of vrienden? De patiënten krijgen de keuze tussen: zeker niet, waarschijnlijk niet, waarschijnlijk wel, zeker wel.

In 2016 startte de psychiatrische afdeling van het Mariaziekenhuis met een nieuwe afdelingsvisie en een nieuw therapeutisch zorgbeleid. Evaluatie en verbetering van de nieuw opgestarte visie werd in 2017 gerealiseerd in meerdere verbeterprojecten.

Actieve betrokkenheid, inspraak van patiënten verhogen door het ontwikkelen van een therapieboekje als actief werkinstrument voor de patiënt en de medewerkers van de PAAZ is hier een voorbeeld van. Op deze manier verhoogde niet alleen de betrokkenheid, maar krijgt de patiënt ook sneller inzicht in en overzicht over het volledige therapeutisch programma.

Het kunnen opbouwen van een respectvolle therapeutische vertrouwensrelatie met de patiënt is een belangrijke competentie voor medewerkers op de PAAZ. In het kader hiervan volgden in 2017 alle medewerkers van de PAAZ een 4-daagse opleiding m.b.t. oplossingsgerichte communicatie.

Andere verbeterprojecten situeerden zich in het opname- en ontslagbeleid zoals het invoeren van een nieuwe anamnese met een intake en behandelsjabloon, het bepalen van ontslagcriteria en het uitwerken van een multidisciplinaire ontslagbrief.

Verdere optimalisatie van bestaande projecten en het bepalen van nieuwe verbeterdoelen in 2018 start vanuit een multidisciplinaire denkdag m.b.t de therapeutisch zorgvisie.

Hier kan je het overzicht van de resultaten (pdf) van het Mariaziekenhuis terugvinden in vergelijking met de benchmark van de GGZ-sector.

Indicatoren geboorte en bevalling

Elk jaar publiceert het Vlaamse SPE (Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie) een rapport met de belangrijkste trends in geboorte en bevalling. Met deze cijfers kunnen we de gegevens van ons ziekenhuis vergelijken met het Vlaamse gemiddelde.
 
Er zijn een aantal opvallende verschillen:
 • Het aantal keizersnedes in het Mariaziekenhuis is zeer laag, en dit al verschillende jaren.
 • Het aantal episiotomies (knip) en inleidingen ligt binnen ons ziekenhuis ook beduidend lager dan in het gemiddelde Vlaamse ziekenhuis. 
 
Onze uitstekende cijfers zijn te danken aan een uniform beleid op de dienst gynaecologie-verloskunde. De dienst streeft naar een zo natuurlijk mogelijk verloop van de bevalling. Bovendien volgt elke vrouw die binnenkomt om te bevallen dezelfde procedure, of het nu overdag, ’s avonds, ’s nachts of in het weekend is. Keizersnedes worden enkel uitgevoerd om medische redenen bijv. een stuitligging bij een eerste kind of als de baby in acuut gevaar is. Er worden dus geen keizersnedes uitgevoerd omdat het ‘iemand beter uitkomt’.
 
In onderstaande tabel kunt u het percentage van het Mariaziekenhuis (MZNL) vergelijken met het Vlaamse gemiddelde.
 
  2017   2016   2015  
  MZNL Vlaams
gemiddelde
MZNL Vlaams
gemiddelde
MZNL Vlaams
gemiddelde
Inleiding bevalling     18,4 23,5 17,4 23,9
Epidurale verdoving     75,9 70,3 75,4 69,7
Keizersnede (sectio)     17,5 20,9 15,5 20,5
Spontane bevalling zonder assistentie     72,4 68,5 75,1 68,6
Zuiger (Vacuüm interventie)     8,9 9,4 8,3 9,5
Verlostang  (Forceps)     0 0,3 0 0,4
Knip (Episiotomie)     24,1 44,5 25,2 47,2

 

2. Tevredenheidsmetingen

Ook tevredenheidsmetingen geven een indicatie van de kwaliteit van zorg die geleverd wordt aan de patiënten. Daarom voert het Mariaziekenhuis regelmatig tevredenheidsmetingen uit waarbij patiënten bevraagd worden.

Maaltijden tijdens verblijf (2017)

 • 261 patiënten vulden de enquête in
 • Over het algemeen zijn patiënten tevreden over de maaltijden:

 

 • Patiënten zijn zeer tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers die de maaltijden bezorgen, de temperatuur van de gerechten en de presentatie van de maaltijd op het dienbord.
 • De keuzemogelijkheden van de maaltijd gaven ze aan als verbeterpunt.

Deze patiëntenbevraging wordt driejaarlijks uitgevoerd. Zo kunnen we opvolgen of acties naar aanleiding van de resultaten een positief effect hebben gehad op de tevredenheid van de patiënt.

Kinderafdeling (2017)

 • 32 ouders vulden de enquête in (57% responsgraad).
 • Over het algemeen zijn de ouders tevreden over de zorgverlening op de kinderafdeling.
 • 81% geeft een score van 8 tot 10 (zoals te zien is op de grafiek):

 • Ouders zijn tevreden over de vriendelijkheid van artsen en medewerkers, de wijze waarop ze betrokken worden bij de zorg en over de mogelijkheden van de speelzaal. Ouders gaven aan dat de maaltijden nog meer aangepast mogen worden aan het kind (bijv. portie, bestek).

De tevredenheidsmeting wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen opvolgen of verbeteracties tot een positieve evolutie van de tevredenheid van de patiënt leidt.

Vlaamse Patienten Peiling (2016)

 • De Vlaamse Patiënten Peiling is een patiënttevredenheidmeting ontwikkeld door het Vlaams Patiënten Platform in het kader van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²).
 • De meting wordt twee maal per jaar georganiseerd.
 • In 2016 heeft het Mariaziekenhuis opnieuw deelgenomen aan de Vlaamse Patiënten Peiling. Bekijk het overzicht van de resultaten (pdf) van het Mariaziekenhuis in vergelijking met de deelnemende Vlaamse ziekenhuizen.